Home m-Learning 2. สำหรับผู้เรียนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ iOS หรือใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบออนไลน์

2. สำหรับผู้เรียนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ iOS หรือใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ที่นี่

บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

ó BTD_U1       เครื่องมือ อุปกรณ์ การใช้และการบำรุงรักษา เครื่องมือเขียนแบบ

ó BTD_U2       มาตรฐานงานเขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร มาตรส่วน

ó BTD_U3       การสร้างรูปเรขาคณิต

ó BTD_U4       การกำหนดขนาด

ó BTD_U5       การสเกตซ์แบบ

ó BTD_U6       หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ชิ้นงานรูปทรงเหลี่ยมตัดตรง

ó BTD_U7       หลักการฉายภาพมุมที่ 1 ชิ้นงานรูปทรงเหลี่ยมตัดเฉียงและรูปทรงปิรามิด

ó BTD_U8       หลักการฉายภาพมุมที่ 1 ชิ้นงานรูปทรงกรวย

ó BTD_U9       หลักการฉายภาพมุมที่ 1 ชิ้นงานรูปทรงกระบอก

ó BTD_U10     หลักการฉายภาพมุมที่ 1 ชิ้นงานรูปทรงกลมและทรงผสม

ó BTD_U11     ภาพสามมิติ

ó BTD_U12     ภาพตัดเต็ม

ó BTD_U13     ภาพตัดครึ่งและภาพตัดออบเซท

ó BTD_U14     ภาพตัดเคลื่อน ภาพตัดหมุนข้าง และภาพตัดหมุนโค้ง

ó BTD_U15     ภาพตัดเฉพาะส่วน ภาพตัดย่อส่วน

ó BTD_U16     การเขียนแบบสัญลักษณ์เกลียว

ó BTD_U17     วิธีระบุความหยาบละเอียดของผิวงานในแบบ

ó BTD_U18     การกำหนดพิกัดความเผื่อในแบบงาน