Home อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชา ครูณัชชา พลายบัว

ครูณัชชา พลายบัว

ครูณัชชา  พลายบัว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี