Home อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชา ครูจิราพร ชื่นสุข

ครูจิราพร ชื่นสุข

ครูจิราพร  ชื่นสุข ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

การศึกษาปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ