Home

ผลงานความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

ครูศิริวรรณ   มรรคผล

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมพระราชกุมารี

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ในโครงการเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

วิทยากรสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัส 2100-1001
ซึ่งสามารถศึกษาบทเรียน ได้ที่  YouTube โดย ครูศิริวรรณ มรรคผล

4 กรกฎาคม 2561 ยินดีและภูมิใจกับครูศิริวรรณ มรรคผล ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลทั่วประเทศ  อนุมัติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปีพุทธศักราช 2561

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปีการศึกษา 2559

รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อการเรียนการสอน ICT เพื่ออาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2557

รางวัลครูดีเด่น ด้านการจัดทำสื่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Package)

.............................................................................................................................................................

ครูศิริวรรณ  มรรคผล  ครูที่ปรึกษา

นายณัฐพล  ขันตราชู  นักศึกษา ปวส.2
รางวัลชนะเลิศ ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (สาขาเขียนแบบเครื่องกล)
ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556

ครูนเรน  รัตนพิทักษ์    ครูผู้ควบคุม

นายชนกันต์  ทิศรีชัย และ นายสงกรานต์ บังรังษี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่่ 3 การแข่งขันการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0
ปีการศึกษา 2562

นายชนกันต์  ทิศรีชัย และ นายสุรักษ์  พ้นภัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นายชนกันต์  ทิศรีชัย และ นายสุรักษ์  พ้นภัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0

ปีการศึกษา 2561

นายอิทธิพัทธ์ มากสัมพันธ์ และ นายจักรกฤษ เอี่ยมสะอาด
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558

วิทยากรสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โดยนำผลงาน "สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยปลายดินสอ" ของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล มาร่วมจัดแสดง

โล่รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีพุทธศักราช 2561

โล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

การนำเสนอผลงานรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1001 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้ผ่านการเผยแพร่ผลงานและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับดีเยี่ยม

ครูศิริวรรณ  มรรคผล  ครูที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (สาขาเขียนแบบเครื่องกล) ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ครูนเรน  รัตนพิทักษ์    ครูผู้ควบคุม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 ปีการศึกษา 2562
ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 ปีการศึกษา 2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559