Home หน้าแรก
Banner

ผลงานความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

วิทยากรสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โดยนำผลงาน "สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยปลายดินสอ" ของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล มาร่วมจัดแสดง

โล่รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีพุทธศักราช 2561

โล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

การนำเสนอผลงานรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1001 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้ผ่านการเผยแพร่ผลงานและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับดีเยี่ยม

ครูศิริวรรณ  มรรคผล  ครูที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (สาขาเขียนแบบเครื่องกล) ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ครูนเรน  รัตนพิทักษ์    ครูผู้ควบคุม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 ปีการศึกษา 2562
ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 ปีการศึกษา 2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559