Home

บทเรียน วิชาการเขียนแบบแผ่นคลี่

แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนสำหรับผู้เรียน


เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ 1  การสเกตซ์แบบ

หน่วยที่ 2  หลักการเขียนแบบแผ่นคลี่งานรูปทรงเรขาคณิต

หน่วยที่ 3  การเข่ียนแบบแผ่นคลี่งานรูปทรงเหลี่ยมโดยวิธีเส้นขนาน

หน่วยที่ 4  การเขียนแบบแผ่นคลี่งานรูปทรงกระบอกโดยวิธีเส้นขนาน

ขั้นตอนการเขียนแบบผ่นคลี่รูปทรงต่าง ๆ อย่างละเอียดโดย QR Code

ทรงกระบอก                  ทรงกระบอกตัดตรง ทรงกระบอกตัดเฉียง

ทรงกระบอกเจาะรู ทรงกระบอกประกอบทรงกระบอก ทรงกระบอกประกอบทรงเหลี่ยม

หน่วยที่ 5  การเขียนแบบแผ่นคลี่งานรูปทรงปิรามิดโดยวิธีเส้นรัศมี

หน่วยที่ 6 การเขียนแบบแผ่นคลี่งานรูปทรงกรวยโดยวิธีเส้นรัศมี

หน่วยที่ 7  การเขียนแบบแผ่นคลี่งานรูปทรงกลมโดยวิธีเส้นรัศมี

หน่วยที่ 8  การเขียนแบบแผ่นคลี่งานข้อต่อแบบต่าง ๆ โดยวิธีเส้นสามเหลี่ยม