Home อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชา ครูศิริวรรณ มรรคผล หัวหน้าสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ครูศิริวรรณ มรรคผล หัวหน้าสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล


ครู ศิริวรรณ  มรรคผล ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ

การศึกษา
ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศึกษาดูงาน ประเทศลาว จีน สิงค์โปร์

ผลงานทางวิชาการ

ปี2551
· การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft PowerPoint รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยสอน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.)
ปี2557
· การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นทางช่อง DTV,True Vision และ Samart TV
· YouTube ครูศิริวรรณ มรรคผล วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ปี2559
· M-Learning เขียนแบบ เครื่องกล  (M-Learning of Drawing Machine) วารสารนักประดิษฐ์ 2559
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
·
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom
วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1.
·
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านแอบพลิเคชั่นที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
·
วารสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การนำเสนอผลงาน วิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ” ประจำปี พ.ศ.2559
ปี2561
· การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
·
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนแบบแผ่นคลี่ รหัสวิชา 2110-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบขั้นตอนการเขียนแบบแผ่นคลี่
โดยสแกนผ่าน QR Code วิชการเขียนแบบแผ่นคลี่ รหัสวิชา 2110-2007
ปี2563
· นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3/2563 สำนักงาน ก.ค.ศ.


วิทยากร


◊ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการเรียนรู้วิชาโครงการสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามโดยการสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์บนมือถือและ  แท็บแล็ตด้วยโปรแกรม Captivate

◊ วิทยากรสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

◊ วิทยากรโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูอาจารย์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

◊ วิทยากรให้ความรู้การจัดทำาแบบประเมินตนเองและ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

สำหรับครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

◊ วิทยากรให้ความรู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สำหรับครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

◊ วิทยากรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รางวัลและสิ่งภาคภูมิใจ

♥ รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
♥ รางวัลเหรียญทองการประกวดสื่อการเรียนการสอน ICT เพื่ออาชีวศึกษาระดับภาคกลางประจำปี 2557
♥ รางวัลครูดีเด่นด้านการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Seif-LearningPackage) ประจำปี 2557
♥ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559
♥ รางวัลครูดีศรีอาชีวประจำปีพุทธศักราช 2561
♥ ได้เลื่อนตำแหน่ง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ปี พ.ศ.2563
♥ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2563